Regulamin Kancelari Prawa "KRÓL" Bartosz Król Radca Prawny - Bartosz Król - Radca Prawny

Idź do spisu treści

Menu główne:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ: KANCELARIA PRAWA "KRÓL" Bartosz Król Radca Prawny


§1. Określenie podmiotu prowadzącego usługi pomocy prawnej świadczone drogą elektroniczną


Radca prawny Bartosz Król, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą KANCELARIA PRAWA „KRÓL” Bartosz Król Radca Prawny, ul. Królewska 5 lok. 8, Pasaż Pijarski I piętro, 98-300 Wieluń, NIP 832-195-15-59, REGON 101647025

§2. Objaśnienie określeń regulaminowych.


Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
Regulamin - Niniejszy akt określający rodzaje i zakres usług pomocy prawnej świadczonych drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług pomocy prawnej drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług pomocy prawnej drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego
Usługodawca - Bartosz Król prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: KANCELARIA PRAWA "KRÓL" Bartosz Król Radca Prawny, zapewniająca Usługobiorcom dostęp do informacji i usług pomocy prawnej świadczonej przez radców prawnych/adwokatów/aplikantów.
Usługobiorca - Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zamówionej usługi pomocy prawnej świadczonej drogą elektroniczną.
Usługi - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone Usługobiorcy drogą elektroniczną pod adresem www.radcaprawny-krol.eu
Doradca - Radca prawny/Adwokat/Aplikant, udzielający Porad w imieniu Usługodawcy
Porady - Odpłatne usługi pomocy prawnej świadczone przez Usługodawcę na zlecenie Usługobiorcy w tym:

Internetowe porady prawne - stanowiące odpowiedzi na zadane pytania,
Opinie prawne - stanowiące kompleksowe analizy prawne przedstawionego stanu faktycznego,
Pisma procesowe - projekty dokumentów spełniających prawne wymogi formalne,
Umowy - projekty umów sporządzone w oparciu o przedstawioną treść umowy lub stan faktyczny


§3. Usługi


Usługi obejmują wszelkie usługi pomocy prawnej w szczególności:  sporządzanie dokumentów zawierających treść porad prawnych, sporządzanie opinii prawnych, sporządzanie projektów pism procesowych, wezwań, wniosków, podań i innych podobnych dokumentów, sporządzanie projektów umów i jednostronnych oświadczeń woli
Usługodawca wykonuje usługi zgodnie z kodeksem etyki radcy prawnego oraz postanowienia ustawy o radcach prawnych.

§4. Warunki korzystania z Usług pomocy prawnej


Warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z Porad jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz zapłata wynagrodzenia Usługodawcy.
Usługobiorca potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
Usługodawca umożliwia Usługobiorcom bezpłatne pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie Regulaminu w każdym czasie.
Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

§5. Warunki techniczne korzystania z Serwisu


Do korzystania z Serwisu wymagane są: dostęp do sieci Internet, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie, posiadanie czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niedostosowania się przez Usługobiorcę do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione z powodu przerwy w dostępie Usługobiorców do serwisu, w szczególności spowodowanej: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców Internetu, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu.

§6. Autorskie prawa majątkowe


Majątkowe prawa autorskie do wszelkich treści zamieszczonych w Serwisie należą do Usługodawcy.
Treści zamieszczone w Serwisie są chronione na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Treści zawarte w Serwisie lub stanowiące udzieloną Poradę nie mogą być powielane i rozpowszechniane w całości lub w części, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§7. Przetwarzanie danych osobowych


Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przesłanych wraz z zamówieniem danych osobowych. Usługodawca oświadcza, że pozyskiwane dane gromadzone są wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zamówienia.
Podanie danych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, Usługobiorca ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
Usługodawca wyraża zgodę na umieszczenie swojego logo i firmy na liście Klientów Usługodawcy w materiałach reklamacyjnych oraz na stronie internetowej Usługodawcy.

§8. Umowa o udzielenie Porady


Na podstawie wysłanego przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawca zobowiązuje się wykonać drogą elektroniczną Usługę pomocy prawnej, w oparciu o ustawodawstwo polskie (o ile nic innego nie wynika z ustaleń z Usługobiorcą).
Zawarcie umowy o udzielenie Porady następuje z chwilą zaksięgowania zapłaty umówionego wynagrodzenia na rachunku bankowym Usługodawcy.

§9. Wycena


W celu udzielenia Porady Usługobiorca wpisuje w polu „Treść zapytania”, znajdującym się na stronie internetowej www.radcaprawny-krol.eu, swój adres e-mail, imię, nazwisko i numer telefonu oraz przedstawia zagadnienie prawne, które jest przedmiotem wyceny przez Usługodawcę.
Wycena jest bezpłatna i zawiera informację o wynagrodzeniu brutto, po zapłacie którego Usługodawca zobowiązuje się udzielić Porady.
W dni robocze, w godzinach od 8 do 16 Usługobiorca otrzymuje wycenę w przewidywanym terminie do 24 godzin od momentu przedstawienia przez Usługobiorcę zagadnienia prawnego. W przypadku sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy termin ten wynosi do 48 godzin.
Wycena uwzględnia w szczególności stopień skomplikowania sprawy, a także nakład pracy w celu pełnego i rzetelnego opracowania Porady.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy wyceny i udzielenia Porady w przypadku, gdy pytanie zawiera treści niezgodne z prawem, obraźliwe lub naruszające dobra osób trzecich albo nie dotyczy zagadnienia prawnego, o czym Usługobiorca zostanie poinformowany w ciągu 24 godzin od przedstawienia pytania wraz z podaniem powodu odmowy realizacji usługi.

§10. Zapłata za Usługi


Usługa może zostać opłacona poprzez przelew tradycyjny lub internetowy na rachunek bankowy Usługodawcy.
Rozpoczęcie wykonywania Usługi może nastąpić po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres poczty elektronicznej wplata@radcaprawny-krol.eu

§11. Prawo odstąpienia od umowy i wyłączenie tego prawa.

Usługobiorca może odstąpić od umowy w terminie 14 dni.
Jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Usługobiorcy, to po spełnieniu świadczenia Usługobiorca utraci prawo odstąpienia od umowy - na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

§12. Faktura VAT


Usługobiorca, który chce otrzymać fakturę VAT dokumentującą zapłatę wynagrodzenia, powinien poinformować o tym Usługodawcę, wskazując nazwę, adres i NIP.
Faktura wystawiana jest Usługobiorcy bez podpisu wystawcy.
Usługobiorca wyraża zgodę na wystawienie faktury bez jego podpisu i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę.
Faktura jest wystawiana tylko w ciągu 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono t owar lub wykonano  usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Po upływie tego okresu wystawienie faktury przez wystawcę będzie niemożliwe.

§13. Udzielenie Porady


Usługodawca udziela Porady Usługobiorcy w terminie przewidywanym do 24 godzin od zaksięgowania wpłaty wynagrodzenia na koncie bankowym Usługodawcy. Jeżeli w/w termin udzielenia Porady kończy się w dniu wolnym od pracy lub w sobotę przewidywane udzielenie Porady może nastąpić do godz. 20 w kolejnym dniu roboczym.
Udzielenie Porady polega na umieszczeniu tekstu odpowiedzi na pytanie lub przekazanie tej odpowiedzi za pośrednictwem wskazanego Usługobiorcy indywidualnego adresu e-mail.
Do treści Porady Usługodawca może załączyć inne dokumenty, takie jak orzeczenia sądów lub innych organów, o ile mają one związek z treścią odpowiedzi.
Termin, o którym mowa w ust. 1, może ulec przedłużeniu w uzasadnionych wypadkach.
O przedłużeniu terminu udzielenia Porady Usługobiorca zostanie poinformowany, za pośrednictwem swego adresu e-mail lub telefonicznie, w terminie wskazanym w ust. 1 wraz ze wskazaniem terminu udzielenia Porady oraz podaniem przyczyny niezachowania terminu.
W razie konieczności, gdy w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie niezbędne będzie zapoznanie z treścią dokumentów, w szczególności: umów, wypisów z rejestrów, ksiąg wieczystych, pism sądowych, postanowień, orzeczeń, decyzji administracyjnych, itp. Usługodawca ma prawo wezwać drogą elektroniczną Usługobiorcę do dostarczenia koniecznych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (skan dokumentu).
W przypadku, gdy zakres usługi prawnej albo stopień skomplikowania problemu przedstawionego do rozwiązania znacząco odbiega od wstępnych ustaleń, poczynionych w szczególności na podstawie informacji przekazanych przez Usługobiorcę przed przesłaniem w/w dokumentów, Usługodawca zaproponuje podwyższenie ceny i ewentualne wydłużenie terminu wykonania usługi.
W przypadku, gdy Usługobiorca na zmienione, zgodnie z punktem poprzedzającym, warunki wykonania usługi zgody nie wyrazi, wpłacona kwota podlega zwrotowi w całości na konto Usługobiorcy.
Zakres udzielanej Porady jest wyznaczony przez stan faktyczny przedstawiony przez Usługobiorcę w zapytaniu.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść Porady udzielonej na podstawie niepełnego lub niedokładnego stanu faktycznego przedstawionego przez Usługobiorcę, bądź nieprawidłowo sformułowanego problemu prawnego.
Usługodawca gwarantuje udzielenie Porady zgodnie z aktualnym porządkiem prawnym; z uwagi na brak powszechnie wiążącej wykładni przepisów prawnych, Usługodawca zaprezentuje własny pogląd w sprawie, w której mają zastosowanie normy prawne budzące rozbieżności interpretacyjne w orzecznictwie lub doktrynie.

§14. Pytania dodatkowe


Usługobiorcy przysługuje prawo do zadawania pytań dodatkowych w terminie do 7 dni od chwili udzielenia odpowiedzi na pytanie pierwotne, o ile mieszczą się one w granicach pytania pierwotnego i stanie faktycznym na dzień zadania pytania pierwotnego.
Za udzielenie odpowiedzi na pytanie dodatkowe nie będzie pobierane dodatkowe wynagrodzenie.
Jeżeli pytanie dodatkowe wykracza poza zakres pytania pierwotnego, Usługodawca informuje o tym Usługobiorcę i przedstawia wycenę odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli Usługobiorca jest zainteresowany udzieleniem mu odpowiedzi na pytanie dodatkowe niezwiązane z pytaniem pierwotnym; udzielenie odpowiedzi następuje po zaksięgowaniu na koncie bankowym Usługodawcy kwoty wskazanej w wycenie pytania dodatkowego niezwiązanego z pytaniem pierwotnym.

§15. Odmowa udzielenia Porady


Usługodawca może odmówić udzielenia Porady, jeżeli uzna, iż naruszałoby to przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub wiążące go zasady z kodeksu etyki zawodowej radcy prawnego.
W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, Usługodawca poinformuje Klienta o niemożliwości udzielenia porady oraz zwróci niezwłocznie Usługobiorcy uiszczone wynagrodzenie.

§16. Prawo do publikacji opinii


Usługodawca ma prawo opublikować w Serwisie opinię Usługobiorcy o otrzymanej Poradzie ze wskazaniem jego imienia.

§17. Ochrona danych osobowych


Usługobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług oraz w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Usługodawcę.
Usługodawca, będący administratorem danych osobowych, chroni dane Usługobiorców.

§18. Obowiązujące prawo


W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy:

Ustawy z 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.)
Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.)

§19. Właściwość sądu


Dla wszelkich sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających ze świadczenia tychże usług właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.
Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających z zawartych umów przysługuje Usługobiorcy po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

§ 20. Przepisy końcowe


Usługodawca może zmienić Regulamin w każdym czasie.
Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym Usługobiorca przesłał Usługodawcy Pytanie. Jednakże w przypadku, gdy od dnia Pytania przez Usługobiorcę do dnia dokonania zapłaty za wykonanie usługi upłynęło więcej niż 14 dni, Usługobiorcę obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia dokonania zapłaty.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego